8, ఏప్రిల్ 2022, శుక్రవారం

(slv138) 19-04-2019..Sadguru Sai Master Punya Tidhi...

మానవ జీవిత లక్ష్యము చూపిన సద్గురు మూర్తి పూజ్య సద్గురు భరద్వాజ మాస్టర్ గారు...

(slv138) 19-04-2019..Sadguru Sai Master Punya Tidhi...

మానవ జీవిత లక్ష్యము చూపిన సద్గురు మూర్తి పూజ్య సద్గురు భరద్వాజ మాస్టర్ గారు...

sai baba charitra - by - mannava satyam - Daily message from mannava Satyam.08/04/2022..


ఈ రోజు శ్రీ గురువు గారి పుణ్య తిధి. గురువుగారికి నమస్కారములు. 

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి