18, జనవరి 2019, శుక్రవారం

TODAY's PRAYERS
Sai Sukti- eng- 1
https://youtu.be/XkuD1LuAyC8
సాయి సూక్తి 4
https://youtu.be/D3NtN48BMwc
నమస్కార నామము - 7
https://youtu.be/3YzMbq81f24
సత్సంగము : 1
https://youtu.be/U6O-X_-zgKw
Satsangamu-1 : Nirmala Hrudayulu  
https://youtu.be/U6O-X_-zgKw
Puja -1 : Sarvanga Puja to Baba
https://youtu.be/fpLTsW465vU
Puja - 2 : Guru geeta guru 
https://youtu.be/reYedx97-4k
Puja -3 : Shodasa Upavhaara Puja 
https://youtu.be/JVyxhtmEb1I
Song -1 : Happy New Year 
https://youtu.be/VaJyT8_NPBk
Satsangamu-1 : Nirmala Hrudayulu  
https://youtu.be/U6O-X_-zgKw
Puja-4  : Ekadasa Naamavali 
https://youtu.be/oGbEBQ8-q8A
Sai Sukti -1 
https://youtu.be/HFSBvhqNPvY
Namaskaara Naamamu - 1 
https://youtu.be/JR4WEj3QjgQ
Sai Sukti -2  
https://youtu.be/lbGP-hdNpCM
Namaskaara Naamamu - 2 
https://youtu.be/AM1f3y3mHH8
Sai Master Uvacha - 1  
https://youtu.be/PgEBjQlSkl4

Namaskaara Naamamu - 3  


GEMS from Divine Books-1  


Namaskaara Naamamu ­- 4  
Sai Sukti - 3 
https://youtu.be/BWTTAvXM5xg
Namaskaara Naamamu : 5  అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి