11, జనవరి 2019, శుక్రవారం

If we can perform this short ekadasanamavali puja 108 times we may get great blessing from Baba and Master...pl.try to do it..

సాయి మాస్టర్ గార్లు సదా మనలను అందరినీ అనుగ్రహించా లని ప్రార్ధిస్తున్నాను.

If we can perform this short ekadasanamavali puja 108 times we may get great blessing from Baba and Master...pl.try to do it..అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి