18, జనవరి 2019, శుక్రవారం

TODAY's PRAYERS
Sai Sukti- eng- 1
https://youtu.be/XkuD1LuAyC8
సాయి సూక్తి 4
https://youtu.be/D3NtN48BMwc
నమస్కార నామము - 7
https://youtu.be/3YzMbq81f24
సత్సంగము : 1
https://youtu.be/U6O-X_-zgKw
Satsangamu-1 : Nirmala Hrudayulu  
https://youtu.be/U6O-X_-zgKw
Puja -1 : Sarvanga Puja to Baba
https://youtu.be/fpLTsW465vU
Puja - 2 : Guru geeta guru 
https://youtu.be/reYedx97-4k
Puja -3 : Shodasa Upavhaara Puja 
https://youtu.be/JVyxhtmEb1I
Song -1 : Happy New Year 
https://youtu.be/VaJyT8_NPBk
Satsangamu-1 : Nirmala Hrudayulu  
https://youtu.be/U6O-X_-zgKw
Puja-4  : Ekadasa Naamavali 
https://youtu.be/oGbEBQ8-q8A
Sai Sukti -1 
https://youtu.be/HFSBvhqNPvY
Namaskaara Naamamu - 1 
https://youtu.be/JR4WEj3QjgQ
Sai Sukti -2  
https://youtu.be/lbGP-hdNpCM
Namaskaara Naamamu - 2 
https://youtu.be/AM1f3y3mHH8
Sai Master Uvacha - 1  
https://youtu.be/PgEBjQlSkl4

Namaskaara Naamamu - 3  


GEMS from Divine Books-1  


Namaskaara Naamamu ­- 4  
Sai Sukti - 3 
https://youtu.be/BWTTAvXM5xg
Namaskaara Naamamu : 5  11, జనవరి 2019, శుక్రవారం

If we can perform this short ekadasanamavali puja 108 times we may get great blessing from Baba and Master...pl.try to do it..

సాయి మాస్టర్ గార్లు సదా మనలను అందరినీ అనుగ్రహించా లని ప్రార్ధిస్తున్నాను.

If we can perform this short ekadasanamavali puja 108 times we may get great blessing from Baba and Master...pl.try to do it..4, జనవరి 2019, శుక్రవారం

2, జనవరి 2019, బుధవారం

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి