24, అక్టోబర్ 2018, బుధవారం  1. ఓం సాయి  మాస్టర్ 
  2. om sai master
Pranamamu to Shirdi Sai Baba Maharaj
వీడియో చుడండి 
SEE THE VEEDIO HERE

mannava satyam spiritual window-1

SARVAANGA PUJA TO SHIRDI SAI BABA

ఈ క్రింది లింక్ నొక్కండి 

  లింక్:sarvaanga puja to Shirdi Sai Baba

pl. subsribe
from: mannava satyam : 22/10/2018..monday :
===================
https://youtu.be/3pVFYscZ3EY
=====================
https://youtu.be/3ouWBkw2YfY
===================
Today I performed Puja to Sai and Master and did sadgrandha paaraayana and chanted 366 sainadha datta paadukaa naamamulu...asking Sai ans Master to bless us all with all success....you all may know I published Sai Baba puja in telugu lirics and 125 sai baba naamaavali....From today I am giving daily one naamamu from those...and chant them 125 times daily....
Today: 22/10/2018...1 st naama : OM SAKSHAATH PARAMATMA SHRI SAI NADHAAYA NAMAHA sree datta sree paaadukaam sharanam prapadye supreeto suprasanno varado bhavatu.....also see the vedio and also --SUBSCRIBE--- Pl Press Subscribe button...
=========================
https://youtu.be/3pVFYscZ3EY
=========================
 :::https://youtu.be/3ouWBkw2YfY
18/10/2018..Thursday
======================== 

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి