18, అక్టోబర్ 2018, గురువారం

సాక్షాత్ పరమాత్మ శిరిడి సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు. ---మన్నవ సత్యం 


ఓం సాయి మాస్టర్ 

సందర్శకులు, భక్తులు మరియు సాయి భక్తులు అందరికి సాక్షాత్ పరమాత్మ పరిపూర్ణ దత్తావతారా 
రాజాధి రాజా యోగిరాజ పరబ్రహ్మ 
శ్రీ శ్రీ శ్రీ శిరిడి సాయి బాబా మహారాజ్ వారి 
100 వ మహాసమాధి మహోత్సవము 
మరియు 
విజయ దశమి 
శుభాకాంక్షలు 

గురువారం 18, అక్టోబర్ 2018


సాయి మాస్టర్ మనలను అందరిని అనుగ్రహించాలని ప్రార్ధిస్తూ ఉన్నాను .. 
సాయి స్మరణలో 
మన్నవ సత్యం 

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి