28, డిసెంబర్ 2018, శుక్రవారం

24, డిసెంబర్ 2018, సోమవారం

24/12/2018..ఈ రోజు సందేశము ..మన్నవ సత్యం నుండి..

సాయి మాస్టర్ గార్లు సదా మనలను అందరినీ అనుగ్రహించా లని ప్రార్ధిస్తున్నా..ను..

23/12/2018..DAILY MESSAGES ....MANNAVA SATYAM...

సాయి మాస్టర్ గార్లు సదా మనలను అందరినీ అనుగ్రహించా లని ప్రార్ధిస్తున్నాను..


Sadananda Maharshi Sailokam మన్నవ సత్యం సాయిలోకం : 23/12/2018 DAILY MESSAGE from MANNAVA SATYAM

Sadananda Maharshi Sailokam మన్నవ సత్యం సాయిలోకం : 23/12/2018 DAILY MESSAGE from MANNAVA SATYAM: OM SAI MASTER 23/12/2018 23/12/2018 DAILY MESSAGE from MANNAVA SATYAM మన్నవ సత్యం నుండి ఈరోజు సందేశము     yesterdays naam...


సాయి మాస్టర్ గార్లు సదా మనలను అందరినీ అనుగ్రహించా లని ప్రార్ధిస్తున్నాను..

21, డిసెంబర్ 2018, శుక్రవారం

15, డిసెంబర్ 2018, శనివారం

Please Visit us at: https://smaharshi.blogspot.com/Monday, December 17, 2018


17/12/2018..DAILY MESSAGE by mannava satyam

om sai master..i pray to sai master to bless us all  
for DAILY MESSAGES OF MANNAVA SATYAM

pl.visit : https://smaharshi.blogspot.com/

                             https://www.facebook.com/mannavasatyammannava


                      


DAILY MESSAGE from  mannava satyam : 17/12/2018..
yesterday's: parama vairaagya swarupa ...
----------------------------------------------------
Today's (26th naamamu.).om JEERNA VASTRA DHARA  sai baba namaskaaramulu namaskaaramulu, shree datta shree paadukaam sharanam prapadye supreeto suprasanno varado bhavatu..
---------------------------------------------------
chant this naamamu not less than 19 times if possible 125 times..tomorrow : 27th naama : sirovastra bhushana ..

మన్నవ సత్యం నుండి: 17/12/2018.
నిన్నటి నామము : (25) పరమ వైరాగ్య స్వరూప ..
********************************
ఈ రోజు నామము :(26) ఓం జీర్ణ వస్త్రధర సాయి బాబా నమస్కారములు నమస్కారములు శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు ...
**********************************
రేపటి నామము : (27) శిరో వస్త్ర భూషణ

15/12/2018 మన్నవ సత్యం నుండి : ఈ రోజు సందేశం :

ఓం సాయి మాస్టర్ సాయి 
మాస్టర్ గార్లు సదా మనలను అందరినీ అనుగ్రహించా లని ప్రార్ధిస్తున్నాను.. 

14/12/2018 మన్నవ సత్యం నుండి : ఈ రోజు సందేశం : 
15/12/2018...మన్నవ సత్యం నుండి : ఓం సాయి మాస్టర్....సాయి మాస్టర్ గార్లు మనలను అందరిని అనుగ్రహించాలని ప్రార్ధిస్తున్నాను....
దత్త జయంతి 22 వ తేదీ...అప్పటివరకు దత్తావతార చరిత్రలు పారాయణ చేసుకుంటూ దత్తజయన్తి రోజు విశేష పూజ చేసుకోవాలి....
నేను రచించిన సాయి బాబా పూజ పుస్తకము లో వ్రాసిన 125 నామములు నుండి కొన్ని నామములు ఇంతకుముందు తెలిపాను....ఇప్పుడు మరికొన్ని.....ఇకనుంచి ప్రతిరోజు ఇవ్వగలను....
ఈ నామములు కు ముందు 'ఓం ' అనీ చివరన 'సాయి బాబా నమస్కారములు నమస్కారములు శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు...
https://sailokamtelugu.blogspot.com/
(23)ఓం నామ రూప...
================================
(24)ఓం మితభాషణ సాయిబాబా నమస్కారములు..శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు...
================================
ఈ నామము 19 సార్లకు తక్కువ కాకుండా వీలైతే 125 సార్లు చేయండి...
https://sailokam.blogspot.com/
===================================
(25)పరమ వైరాగ్య స్వరూప.... (26)ఓం జీర్ణ వస్త్ర ధర .....మిగతావి రేపటి సందేశము లో....

14, డిసెంబర్ 2018, శుక్రవారం

14/12/2018 మన్నవ సత్యం నుండి : ఈ రోజు సందేశం :

ఓం సాయి మాస్టర్ సాయి మాస్టర్ గార్లు సదా మనలను అందరినీ అనుగ్రహించా లని ప్రార్ధిస్తున్నాను.. ఈ క్రింది వెబ్ సైట్ ను కూడా వీక్షించండీ https://sailokam.blogspot.com/

14/12/2018 మన్నవ సత్యం నుండి : ఈ రోజు సందేశం : 

================================
(23)ఓం నామ రూప రహిత సాయి బాబా నమస్కారములు నమస్కారములు...శ్రీ దత్త శ్రీ పాడుకాం శరణం ప్రపద్యే..సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు....ఈ నామము 19 సార్లకు తక్కువ కాకుండా వీలైతే 125 పర్యాయములు స్మరించవలెను...
===================================


14/12/2018...మన్నవ సత్యం నుండి :

 ఓం సాయి మాస్టర్....సాయి మాస్టర్ గార్లు మనలను అందరిని అనుగ్రహించాలని ప్రార్ధిస్తున్నాను....

ఈ మాసము మార్గశిర మాసము కూడా దత్త స్వామి జన్మించిన మాసము అవటం వలన చాలా పవిత్రమైనది మనకు ఎంతో ముఖ్యమైనది....

దత్త జయంతి 22 వ తేదీ...అప్పటివరకు దత్తావతార చరిత్రలు పారాయణ చేసుకుంటూ దత్తజయన్తి రోజు విశేష పూజ చేసుకోవాలి....

నేను రచించిన సాయి బాబా పూజ పుస్తకము లో వ్రాసిన 125 నామములు నుండి కొన్ని నామములు ఇంతకుముందు తెలిపాను....ఇప్పుడు మరికొన్ని.....ఇకనుంచి ప్రతిరోజు ఇవ్వగలను....ఈ నామములు కు ముందు 'ఓం ' అనీ చివరన 'సాయి బాబా నమస్కారములు నమస్కారములు శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు.అని కలుపుకుని చదవాల..(22)ఓంమహాజ్ఞాని...

============================================

(23)ఓం నామ రూప రహిత సాయి బాబా నమస్కారములు నమస్కారములు...శ్రీ దత్త శ్రీ పాడుకాం శరణం ప్రపద్యే..సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు....

==============================================================

ఈ నామము 19 సార్లకు తక్కువ కాకుండా వీలైతే 125 పర్యాయములు స్మరించవలెను.(24) మిత భాషణ.....(25)పరమ వైరాగ్య స్వరూప.... మిగతావి రేపటి సందేశము లో....

13, డిసెంబర్ 2018, గురువారం

13/12/2018 మన్నవ సత్యం నుండి : ఈ రోజు సందేశం :

ఓం సాయి మాస్టర్
 సాయి మాస్టర్ గార్లు సదా మనలను అందరినీ అనుగ్రహించా లని ప్రార్ధిస్తున్నాను..


13/12/2018 మన్నవ సత్యం నుండి : ఈ రోజు సందేశం : 
13/12/2018...మన్నవ సత్యం నుండి : ఓం సాయి మాస్టర్....సాయి మాస్టర్ గార్లు మనలను అందరిని అనుగ్రహించాలని ప్రార్ధిస్తున్నాను....
ఈ మాసము మార్గశిర మాసము కూడా దత్త స్వామి జన్మించిన మాసము అవటం వలన చాలా పవిత్రమైనది మనకు ఎంతో ముఖ్యమైనది....దత్త జయంతి 22 వ తేదీ...అప్పటివరకు దత్తావతార చరిత్రలు పారాయణ చేసుకుంటూ దత్తజయన్తి రోజు విశేష పూజ చేసుకోవాలి....
నేను రచించిన సాయి బాబా పూజ పుస్తకము లో వ్రాసిన 125 నామములు నుండి కొన్ని నామములు ఇంతకుముందు తెలిపాను....ఇప్పుడు మరికొన్ని.....ఇకనుంచి ప్రతిరోజు ఇవ్వగలను....
ఈ నామములు కు ముందు 'ఓం ' అనీ చివరన 'సాయి బాబా నమస్కారములు నమస్కారములు శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు...
(19) శిరిడి నివాస...(20) అవధూత..(21) స్ఫురద్రూప......
==============================
(22) వ నామము.....ఓం మహా జ్ఞాని సాయి బాబా నమస్కారములు నమస్కారములు...శ్రీ దత్త శ్రీ పాడుకాం శరణం ప్రపద్యే..సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు....ఈ నామము 19 సార్లకు తక్కువ కాకుండా వీలైతే 125 పర్యాయములు స్మరించవలెను...
=================================
(23)..నామ రూప రహిత.....(24) మిత భాషణ..... 

మిగతావి రేపటి సందేశము లో....


 ఈ క్రింది వెబ్ సైట్ ను కూడా వీక్షించండీ
 https://sailokam.blogspot.com/

11, డిసెంబర్ 2018, మంగళవారం

మన్నవ సత్యం నుండి ఈ రోజు సందేశము 11/12/2018

ఓం సాయి మాస్టర్ 

మన్నవ సత్యం నుండి ఈ రోజు సందేశము 11/12/2018
PL. ALSO SEE


మన్నవ సత్యం నుండి : ఓం సాయి మాస్టర్....సాయి మాస్టర్ గార్లు మనలను అందరిని అనుగ్రహించాలని ప్రార్ధిస్తున్నాను....కార్తీక మాసము అంతా విశేషముగా సాయి మాస్టర్ గార్లను దీపముల వెలుగు లో పూజించి మనలను అందరిని అనుగ్రహించమని మనజీవితాలలో సంతోషపు వెలుగులు నింపమని ప్రార్ధించాను....
ఈ మాసము మార్గశిర మాసము కూడా దత్త స్వామి జన్మించిన మాసము అవటం వలన చాలా పవిత్రమైనది మనకు ఎంతో ముఖ్యమైనది....దత్త జయంతి 22 వ తేదీ...అప్పటివరకు దత్తావతార చరిత్రలు పారాయణ చేసుకుంటూ దత్తజయన్తి రోజు విశేష పూజ చేసుకోవాలి....
నేను రచించిన సాయి బాబా పూజ పుస్తకము లో వ్రాసిన 125 నామములు నుండి కొన్ని నామములు ఇంతకుముందు తెలిపాను....ఇప్పుడు మరికొన్ని.....ఇకనుంచి ప్రతిరోజు ఇవ్వగలను....
ఈ నామములు కు ముందు 'ఓం ' అనీ చివరన 'సాయి బాబా నమస్కారములు నమస్కారములు శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు...
(1)సత్ చిత్ ఆనంద మూర్తి...
(2) పరంబ్రహ మూర్తి..
(3) ఆఆద్యంత రహిత...
(4) ఆది కారణ..
(5) సర్వ కారణ..
(6) బ్రహ్మ దేవా...
(7)మహా తపస్వీ...
(8) సృష్టి. కర్తా...
(9) మహా విష్ణు..
(10) స్థితికరా..
(11) మహేశ్వర..
(12) లయకరా...
(13) పంచభూత స్వరూపా...
(14) మాతృ స్వరూప...
(15) పితృ స్వరూప..
(16) గురు స్వరూప..
(17) ఆదిగురువు...
(18) దత్తాత్రేయ...
(19) శిరిడి నివాస...
(20) అవధూత..
(21) స్ఫురద్రుప......
మిగతావి రేపటి సందేశము లో....

mannava satyam facebook veedio

om sai master


MANNAVA SATYAM FACE BOOK VEDIOPl. see the Vedio..


11-12-2018...Today's message - ఈ రోజు సందేశం ...

OM SAI MASTER
...From : Mannava Satyam : Om Sai Master..I Pray To Sai Master To Bless Us all...During Kaartika Maasa I performed many special pujas and prayers litting many lamps before Sai and Master asking Baba to Bless us all...and also visited some Holy places....
As I told you before I wrote Sai Baba Puja Book with 125 namaskaara naamamulu ..and I gave some naamamulu from it...
This is the Holy Month Of Margasira Datta Prabhu gave birth in this Month..Dattajayanti December 22, most impartent to Sai and Master devotees..We will perform visesha puja onDatta Jayanti day....and daily with devotional reading of parayana grandha of great Dattaavataaraas...
These are some namaskaara naamamulu..and i will continue it daily....
we have to add OM in the begining and SAI BABA  NAMASKAARAMULU NAMASKAARAMULU SHREE DATTA SHREE PAADUKAAM SHARANAM PRAPADYE SUPREETO SUPRASANNO VARADO BHAVATU...At the end...
(1) satchidaananda murthy..
(2) parambrahma murthy 
(3) aadyanta rahita...
(4) aadikaarana...
(5) sarvakaarana..
(6) brahmadevaa..
(7) mahaa tapaswee...
(8) srustikarta..
(9) mahaavishnu...
(10) stitikaraa 
(11) maheswara..
(12)..layakaraa..
(13) panchabhuta swarupa..
(14) maatru swarupa..
(15) pitru swarupa..
(16) guru swarupa..
(17) aadi guruvu...
(18) dataatreya..
(19) shirdi nivaaasa...
SAI BABA NAMASKAARAMULU NAMASKAARAMULU..SHREE DATTA SHREE PAADUKAAM SHARANAM PRAPADYE SUPREETO SUPRASANNO VARADO BHAVATU...

10, డిసెంబర్ 2018, సోమవారం

శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..

శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..
page 25page 24 శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..
శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..
page 24


శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..
శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..

page 23


శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..
శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..

page 22


శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..

శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..

page21శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..
శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..

page 20
శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..

శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..

page 19
శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..
శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..

page 18
శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..
శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..

page 17శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..

page 16శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..
శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..

page 15శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..

శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..

page 14


శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..

శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..

page 13

శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..

page 7page -5 శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..
page 5శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..3

om sai master

శాంతి ద్వీపం శిరిడీ - 1 వ భాగము రచన ప్రచురణ మన్నవ సత్యం 2008 జనవరి లో ..


పేజ్ 3అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి