25, ఫిబ్రవరి 2018, ఆదివారం

సాక్షాత్ పరమాత్మ శిరిడి సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు. ---మన్నవ సత్యం.
🕉✡SAI BABA MOVEMENT - MOST NOBLE HUMAN SOCIETY✡🕉
http://saibabaudyamamu.blogspot.com/2012/02/om-sai-master-dear-respected-viewer-i.html
from : mannava satyam : om sai master ::: I PRAY TO SAI MASTER TO BLESS US ALL....
25/O2/2018...SUNDAY: Sakshaath Paramaatma Paripoorna Dattaavataara Shri Shirdi Sai Baba Maharaj Satabhdi year :148th day :
148th naamamu : om BHAKTI YAGNAAYA sai naadhaaya namaha Sree Datta Sree Paadukaam Sharanam Prapadye supreeto Suprasanno Varado Bhavatu ,,, chant this naamamu not less than 19 times if possible 366 times....
http://saibabaudyamamu.blogspot.com/2012/02/om-sai-master-dear-respected-viewer-i.html
 మన్నవ సత్యం నుండి : ఓం సాయి మాస్టర్ : సాయి మాస్టర్ సదా మనలను అనుగ్రహించు గాక అని ప్రార్ధిస్తూ ఉన్నాను..
25/02/2018...ఆది వారము : సాక్షాత్ పరమాత్మ పరిపూర్ణ దత్తవాతారము శ్రీ శిరిడి సాయి బాబా వారి శతాబ్ది సంవత్సరము 148 వ రోజు:
148 వ నామము : ఓం భక్తి యజ్ఞాయ సాయి నాధాయ నమః శ్రీ దత్త శ్రీ పాడుకామ్ శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు.... ఈ నామము 19 సార్లకు తక్కువ కాకుండా స్మరించండి....వీలైతే 366 సార్లు స్మరించండి...
http://saibabaudyamamu.blogspot.com/2012/02/om-sai-master-dear-respected-viewer-i.html
🕉సాయి బాబా ఉద్యమము.🔯సత్ ధర్మాచరణ కు శంఖారావము🕉

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి