14, జులై 2014, సోమవారం

శిరిడి లో అడుగు పెట్టిన తరువాత ...SAILOKAM TELUGU - MANNAVA SATYAM

సాక్షాత్ పరమాత్మ శిరిడి సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు

శిరిడి సాయిని సేవిద్దాము 


 శిరిడి లో అడుగు పెట్టిన తరువాత ఎంతో కరుణతో బాబా మనకిచ్చిన ఆ అవకాశాన్ని పూర్తిగా సద్వినియోగం చేసుకో గలిగితే మన జన్మ సార్ధకమవుతుంది 


                                                                                                                 ---మన్నవ సత్యం.

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి