4, ఏప్రిల్ 2014, శుక్రవారం

'జయ' నామ సంవత్సర ఉగాది శుభాకాంక్షలు

సాక్షాత్ పరమాత్మ శిరిడి సాయిబాబా వారికి నమస్కారముల

'జయ'
 నామ సంవత్సర

ఉగాది 

శుభాకాంక్షలు 

బాబా సదా  మనలనందరిని

అనుగ్రహించమని 
భక్తీ వినయ విధీయత శరణాగతి తో 

ప్రార్ధిస్తున్నాను. 

సాయి స్మరణలో 

మన్నవ సత్యం
---మన్నవ సత్య

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి