1, జనవరి 2014, బుధవారం

నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు

ఓం సాయి మాస్టర్ 
నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 
ఈ 2914 నూతన సంవత్సరము లో 
బాబా మనకు సుఖ శాంతులు 
ప్రసాదించాలని ప్రార్ధిస్తూ !
అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి