18, జూన్ 2012, సోమవారం

నమస్కారములు నమస్కారములు. మహాదాది కారణములకు కారణమయిన వానికి, తనకు కారణము లేనివానికి

ఓం సాయిమాస్టర్ 

ప్రార్ధన 

నమస్కారములు నమస్కారములు. మహాదాది కారణములకు కారణమయిన  వానికి, తనకు కారణము లేనివానికి 

, శ్రుష్టి స్థితి లయములతో క్రీడించు వానికి, అమిత విక్రమునకు పరమాత్మకు నమస్కారములు. 


శిరిడి సాయి పరమాత్మ కనుక పరమాత్మను తలుచుకుంటూ ఉంటె పరమాత్మ లక్షణాలు వస్తాయి కనుక , సద్గుణాలు తో పాటు పారమాత్మ లక్షణాలు కుడా అలవడి క్రమముగా మానవ జీవిత లక్ష్యమైన ముక్తి మార్గములో కూడా పురోగతి సాధించి పరమాత్మగా పరిణామము చెందగలడు మానవుడు .

                                                    ---మన్నవ సత్యం 


సాక్షాత్తు పరమాత్మయే సాయిబాబా గా అవతరించి ఈ భువి మీది  కి  దిగివస్గ్తే ఆ దైవానికే నివాసమైన ఆ మట్టి రాళ్ళూ  ఎంత పుణ్యము చేసుకున్నాయో కదా .

                                                              ---మన్నవ సత్యం  

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి