21, మే 2012, సోమవారం

ఆ మొట్టమొదటి రోజులలో సాయిని సేవించిన వారు

సాక్షాత్ పరమాత్మా షిర్డీ సాయి వారికి నమస్కారములు 


ఆ మొట్టమొదటి రోజులలో సాయిని   సేవించిన వారు ఎంత్గో ధన్యులు .
నిరాడంబరతకు తనకు తానె సాటి అయిన సాయితో చెలిమి చేసి ఆయనతో   కాలము  గడిపినవారు
ఏంతొ  ధన్యులు కదా.    

--మన్నవ సత్యం 

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి