28, ఏప్రిల్ 2012, శనివారం

భూ మాత, మనము ఆమెను కాళ్ళతో తన్నినా, నాగళ్ళతో దున్నినా, మురికి మల మూత్రాలు పోస్తూ తనను అనేకరకాలుగా అవమానించినా , ఓరిమి ....

ఓం సాయి మాస్టర్ 

మానవులు షిర్డీ సాయి ని ఎక్కువగా తలుచుకుంటూ ఉంటె సాయిబాబా లోని సద్గుణాలు మానవునిలో నాటుకుంటూ వుంటాయి. మానవుని ప్రవర్తన, నడవడిక, స్వభావము క్రమముగా మారుతూ ఉంటాయి. మానవాళి క్రమముగా బాబా వలె ప్రేమగా త్యాగిగా మారిపోతూ ఉంటారు. 
                                                                                                   -----మన్నవ సత్యం  


సాయి సచ్చరిత్ర అమృత వాక్కులు. 

'' సాయిబాబా భగవంతుడు. ఆయన సామాన్య సత్పురుషుడు కాదు. ''


*  *  *

భూ మాత, మనము ఆమెను కాళ్ళతో తన్నినా, నాగళ్ళతో దున్నినా, మురికి మల మూత్రాలు పోస్తూ తనను అనేకరకాలుగా అవమానించినా , ఓరిమి వహించి మనము నిలబడటానికి చోటు మనుగడకు ఆహారము ఇచ్చే తల్లి భూమివలె , సాయి ఆ షిరిడి గ్రామస్తులు తనను, మహాల్సాపతి చేసినట్లు దైవంగా గౌరవించినా లేక బలభాటే వలె అవమానించినా ''ఓరిమి'' వహించి తన దినచర్య కొనసాగించే వారు.


                                                      ---(శాంతి ద్వీపం షిర్డీ--మన్నవ సత్యం) 

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి