15, ఏప్రిల్ 2012, ఆదివారం

అలా చేస్తే మానవులు సద్గునవంతులవుతారు.

ఓం సాయి మాస్టర్ 


పరమాత్మసాయి బాబా మధుర వాక్కులు.

''సదా దైవాన్నే ఉపసిస్తూ ఉండు. మరో దాని యందు మనసు పోనీయకు. నీ మనసు నా నామస్మరణలో లీనం కానీ''
                                                                                                                            .........(స. చ. అ 6 - 1 : 40)
అన్నారు సాయి. అలా చేస్తే బాబా లోని సద్గుణాలు మానవుల అంతఃకరణ లో ప్రవేసిస్తాయి. మానవులు సద్గునవంతులవుతారు.  మన దైవము బాబానే కదా. అందువల్ల మనము బాబా నే తలుహు కుందాము.
                                                                                                                                                  ---మన్నవ సత్యం.
అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి