10, ఏప్రిల్ 2012, మంగళవారం

ఇది అత్యంత ముఖ్య మైన విషయము. మనము పట్టించుకోవలసిన సంగతి.

ఓం సాయి మాస్టర్ !
శ్రీ సాయి సత్చరిత్ర మధుర వాక్యాలు : 

శ్రీ సాయి చరిత్ర అత్యంత విచిత్ర లీలలతో నిండి ఉంటుంది. 
వాటిని వింటే మన చెవులు, మన అంతఃకరణ పవిత్రమై పోతాయి. 
                                                            (అ.4 : 18-23)


మానవాళి సద్గుణాలు కలిగిఉంటే నే సమాజము సుఖ శాంతులతో ఉండగలుగుతుంది. 
అందరిని సద్గుణ వంతులు గా  చేయటము గురించి అందరు ఆలోచించాలి. 
ఇది అత్యంత ముఖ్య మైన విషయము. మనము పట్టించుకోవలసిన సంగతి. 

ఈ ప్రపంచపు సర్వ మానవాళికి ఆచరణ యోగ్యమైన స్పష్టమైన జీవన సూత్రం ఏమిటో, 
కష్టం నుండి దుఃఖము నుండి విముక్తి పొందటం ఎలాగో మనకు నేర్పేందుకు 
మన మధ్య అవతరించారు షిర్డీ సాయిబాబా. 

-----మన్నవ సత్యం.   

gmsgodman@gmail.com

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి