8, ఏప్రిల్ 2012, ఆదివారం

ఈ సృష్టిలో అత్యంత ప్రధాన మైన విషయాలు కుడా ఎంతో నిరాడంబరముగా, ఎంతో సామాన్యముగా ,

ఓం సాయి మాస్టర్ !

ప్రేమ శాంతి సహనం త్యాగం మొదలైన సద్గుణాల వల్ల మానవుడు వ్యక్తిగతంగా శాంతి గా ఉండగలుగు తాడు. 
అంతే గాక సమాజానికి హాని కలిగించక సుఖ శాంతులు పంచ గలుగు తాడు. 


నా లీలాకధలను అలా అలవోకగా విన్నా సరే, వారికి శాంతి ఆనందాలు ప్రసాదిస్తాను.అన్నారు సాయి. 
సాయిని సకల మానవాళికి దగ్గర చేయటము వల్ల మానవులలో శాంతి  ఆనందాలు ప్రేమ శాంతి సహనము నాటవచ్చు. 

ఈ సృష్టిలో అత్యంత ప్రధాన మైన విషయాలు కుడా ఎంతో నిరాడంబరముగా,  ఎంతో సామాన్యముగా ,
ఎంతో మామూలు విషయాలులా గా  జరిగిపోతూ ఉంట్గాయి. సాయి అవతరణ కుడా అంతే నిరాడంబరము గా జరిగింది

(శాంతి ద్వీపము షిరిడి పుస్తకమునుండి...మన్నవ సత్యం)

gmsgodman@gmail.com

జననానికి మరణానికి మధ్యగల జీవితము మన అధీనమా? ఇదీ ప్రశ్న.

ఓం సాయి మాస్టర్ 

మన ప్రాణానికి ప్రాణముగా మనము పెంచుకునే మన పిల్లలను
 అశాంతి అభద్రతల మధ్య వదిలి వెళ్లగలమా ! చెప్పండి. అలా వెళ్ళలేము. అలా వదలి వెళ్ళడానికి మన మనసు అంగీకరించదు.
సాయి బాబా ఉద్యమము పేజి చదవండి.

మనిషి జన్మిస్తాడు. మరల మరణిస్తాడు. ఇది జగమెరిగిన  సత్యం.   
ఈ మధ్యకాలంలోదంతా జీవితము.
ఈ జీవితమనేది  మనమనుకుంటున్నట్లు జన్మించటము మరల 
మర ణిoచటము లా  మనచేతుల్లో లేని విషయమా లేకపోతె 
జననానికి మరణానికి మధ్యగల జీవితము మన అధీనమా? ఇదీ ప్రశ్న.
ఈ ప్రశ్నకు సమాధానము అన్వే ణ్వే షి  స్తుపోయే  అన్వేషకులము మనమైతే 
మన అన్వేషణ ఫలితమే బాబా.
--- (శాంతి ద్వీపం షిరిడి పుస్తకమునుండి )మన్నవ సత్యం   

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి