6, ఏప్రిల్ 2012, శుక్రవారం

అలామంచి సమాజాన్ని నిర్మించవచ్చు.

ఓం సాయి మాస్టర్ !

మన ప్రాణానికి ప్రాణముగా మనము పెంచుకునే మన పిల్లలను
 అశాంతి అభద్రతల మధ్య వదిలి వెళ్లగలమా ! చెప్పండి. అలా వెళ్ళలేము. అలా వదలి వెళ్ళడానికి మన మనసు అంగీకరించదు.

సాయిబాబా ఉద్యమము పేజి చదవండి. 


నా నామము, నాయదల భక్తీ, నా లీలల సంపత్తి, నా గ్రంధము, నిత్యమూ నా ధ్యానము, ఎవరి హృదయము లో ఉంటాయో, వారిలో విషయ వాసనలు ఎలా కలుగుతాయి?
అన్నారు సాయి. విషయ వాసనలు అంటే దుర్గుణాలు. 
అందుకే  సాయిని అందరికి పరిచయము చేయడము ద్వారా మానవులలోని దుర్గుణాలు తిలగించ వచ్చు. 
అలామంచి సమాజాన్ని నిర్మించవచ్చు. 

                                                                   ----మన్నవ సత్యం 

బాబా చరిత్ర పుస్తకాలు మానవాళికి అందించడము ద్వారా బాబా పై భక్తీ ప్రేమలు ఏర్పరచవచ్చు.

ఓం సాయి మాస్టర్ 

సాయి బాబా ఉద్యమము పేజి చదవండి.

పరమాత్మ షిరిడి సాయిబాబా మధుర వాక్కులు. 

నా కధలను శ్రవణం చేస్తే, కీర్తన రూపం లో నా కధలను అందరికి కధనం చేస్తే, నా కధలను మననము ధ్యానము చేస్తే,
నాయడల భక్తి ప్రేమలు అందరికి ఏర్పడతాయి. అన్నారు సాయి.
బాబా చరిత్ర పుస్తకాలు మానవాళికి అందించడము ద్వారా బాబా పై భక్తీ ప్రేమలు ఏర్పరచవచ్చు. 

                                                     ----మన్నవ సత్యం.

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి