26, మార్చి 2012, సోమవారం

మన ప్రాణానికి ప్రాణముగా

ఓం సాయి   మాస్టర్ !
మన ప్రాణానికి ప్రాణముగా మనము పెంచుకునే మనపిల్లలను అశాంతి అభద్రతల మధ్య వదిలి వెళ్ళగలమా మనము చెప్పండి. అలా వెళ్ళలేము. అలా వదిలి వెళ్ళడానికి మన మనసు అంగీకరించదు.
సాయి బాబా ఉద్యమము పేజి చదవండి.


పరమాత్మ షిర్డీ సాయి బాబా మధుర వాక్కులు:

"ఇంట్లో ఉన్నప్పుడూ-బయటకు వెళ్ళినప్పుడు నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నాసరే , ఎల్లవేళలా నన్ను పదే పదే స్మరిస్తూ నా ధ్యానము లో ఉండు. నీకు అపరిమితానందము శాంతి లభిస్తాయి. "

" నీలో నివసిస్తాను."

ఓం సాయి మాస్టర్ !

---------------------------------------------------------------------------------
మన ప్రాణానికి ప్రాణముగా మనము పెంచుకునే మనపిల్లలను అశాంతి అభద్రతల మధ్య వదిలి వెళ్ళగలమా మనము చెప్పండి. అలా వెళ్ళలేము. అలా వదిలి వెళ్ళడానికి మన మనసు అంగీకరించదు.

సాయి బాబా ఉద్యమము పేజీ చూ డండి.
---------------------------------------------------------------------------------
పరమాత్మ షిరిడి సాయి బాబా మధుర వాక్కులు. 

"నీలో అహం సంపూర్ణంగా తొలగిపోవాలి. వాటి మచ్చలు కూడా ఉండకూడదు. 
అప్పుడే నేను నీలో నివసిస్తాను. 

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి