11, మార్చి 2012, ఆదివారం

అలా అందరికి మేలు జరిగేలా చేద్దాము.

ఓం  సాయి మాస్టర్ ! 

షిర్డీ సాయి బాబా గారు ఇలా అన్నారు :

" నువ్వు నీ అహంకారాన్ని త్యాగంచేసి, దానిని నా పాదలలూ అర్పించి వేయి. 
జీవితములో నువ్వుగాని, మరేవ్వరైనాగాని ఇలా అహంకార రహితులై వస్తారో,
  వారికి నా పూర్తి సహకారం లభిస్తుంది."  


www.sailokambooks.blogspot.com

gmsgodman@gmail.com

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి