16, ఫిబ్రవరి 2012, గురువారం

సాక్షాత్ పరమాత్మా షిర్డీ సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు 


గురువారము సాయి పూజ సాయి పారాయణ 
మనలనందరినీ అనుగ్రహించాలని 
ప్రార్ధిస్తున్నాను. 

-----మన్నవ సత్యం


సాయి చరిత్ర చదివిన వారి సంస్కారాలు మారుతాయి. 
చెడ్డ గుణాలు పోయి మంచి  గుణాలు మనలో వస్తాయి. 
అందువల్ల ప్రతివారిచేత సాయి చరిత్ర చదివించాలి. వినిపించాలి.

ఒక పూట అన్నం పెడితే  ఒక పూట ఆకలి మాత్రమె తీరుతుంది. 

ఒక్క సాయి  చరిత్ర   బహుమానం గా ఇస్తే 
వారి జీవితాలే బాగు పడతాయి. 

gmsgodman@gmail.comసాయి బాబ ఉద్యమము 


సాయి బాబ ఉద్యమము !
సద్ధర్మాచారణకు శంఖారావము !
* *  *
సర్వ మానవాళికి షిరిడి  సాయిబాబ వారిని
పరిచయము చేద్దాము !
* * *
సాయి మానవాళిని ఉద్దరిస్తారు !
*
సాయి మాస్టర్ స్మరణలో , మన్నవ సత్యం 

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి