27, నవంబర్ 2011, ఆదివారం

ఓం సాయి మాస్టర్
పరమాత్మా షిర్డీ సాయిబాబా వారికి ప్రణామములు !


ప్రార్ధన

ఓం ఆద్యంత రహితా సాయిబాబా నమస్కారములు నమస్కారములు !
(ఈ నామమును 19 సార్లకు తక్కువ కాకుండా ఇప్పుడే స్మరించండి)
*

సాయిబాబా ఉవాచ 

" నేనే దైవం. నేను షిర్డీ లొనూ సర్వర్త్ర ఉంటాను. "

*

ఈ సాయి లోకం లోకి వచ్చిన వారికి నమస్సులు. 
మనలనందరికి చల్లగా చూడమని బాబాను ప్రార్ధిస్తున్నాను.
బాబా స్వయం గా చెప్పారు తను దైవం అని. 
దైవం అంటే అందరికి త్రండ్రి తల్లి కుడా.
తల్లికున్న ప్రేమతో తండ్రికున్న బాధ్యతతో బాబా మనలను తీర్చి దిద్దుతారు.
మనము కుఉడా తండ్రికి తగిన బిడ్డలవలె avudaamu.
  సాయి smaranalo
మన్నవ సత్యం


 ఈ పాకెట్ బుక్ రూ.౩౦ మాత్రమె.
మీ చిరునామా తెలిపితే ఒక్క పుస్తకము మాత్రము బహుమతిగా పంపగలను.

gmsgodman@gmail.com

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి