26, నవంబర్ 2011, శనివారం

ఓం సాయి మాస్టర్ 
పరమాత్మా షిరిడి సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు


ప్రార్ధన

(2 ) ఓం పరబ్రహ్మ మూర్తి సాయిబాబా నమస్కారములు నమస్కారములు.

( ఈ నామమును ఇప్పుడే 19  సార్లకు తక్కువ కాకుండా స్మరించండి)

*
సాయిబాబా ఉవాచ

" నీను భగవంతుని బానిసను. ఆయనే యజమాని " 
*
ఈ  సాయి లోకం లోకి వచ్చిన మీకు ప్రణామములు.
బాబా చెప్పిన ఈ సూక్తి చదివినప్పుడు పరమాత్మ బాబానే అంత నిరహన్కారంగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనమెంత నిరహన్కారముగా ఉండాలి అనిపిస్తున్నది. 
బాబా హేమడ్పంతుతో  అహంకారాని పక్కనపెట్టమని అప్పు డు తానె అతనిలో ప్రవేశించి 
తన చరిత్రను తానె వ్రాసు కుంటాను   అన్నారు. అంటే మనలోని అహంకారాన్ని ఎంతమటుకు మనము తగ్గించుకున్తామో అంతమేరకు మనలో సాయి  దివ్య శక్తి  ప్రవేశిస్తుంది.అప్పుడు మనము  శాంతి ఆరోగ్యము పొందగలము.

సాయిని స్మరిస్తూ
మన్నవ సత్యం 

ఈ పాకెట్ బుక్ రూ.30   
మీ  చిరునామా పంపితే ఒక్క పుస్తకము మాత్రము బహుమతిగా పంపగలను.

gmsgodman@gmail.com

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి