25, నవంబర్ 2011, శుక్రవారం

ఓం సాయి మాస్టర్ 
పరమాత్మ షిర్డీ సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు. 

ప్రార్ధన

ఓం సచ్చిదానంద మూర్తి సాయిబాబా నమస్కారములు నమస్కారములు !

( ఇప్పుడే ఈ నామాన్ని ౧౯ సార్లకు తక్కువలేకుండా స్మరించండి)

బాబా! మీరు అనుభవిస్తున్న ఆ సచ్చిదానందము ఏదైతే ఉన్నదో ఆ సచ్చిదానందాన్ని ఎపతికైన మేము కూడా అనుభవించేటట్లు అనుగ్రహించు బాబా!


అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి