19, నవంబర్ 2011, శనివారం

ఓం సాయి మాస్టర్ 

సాయి బాబా  ఉవాచా :

"  భగవంతుడే సర్వాధికారి ఆ భగవంతుడు తప్ప మనలను ఇంకెవ్వరు కాపాడే వారు లేరు. వారి ఇచ్చానుసారము  మనము నడుద్దాము. వారు మన కోరికలు నెరవేరుస్తారు.
మనకు ఒక దారి చూపుతారు. " 
అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి