3, ఆగస్టు 2011, బుధవారం

       ఈ రోజు నేను పరమాత్మా షిర్డీ సాయిబాబా  వారిని పూజించి మనల నందరిని  అనుగ్ర హించమని ప్రార్ధించాను.


అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి