24, జులై 2011, ఆదివారం

సాయి లోకం లోనికి ఆహ్వానము

సాయి లోకం లోనికి ఆహ్వానము 
*
*
ఓం సాయి మాస్టర్ !
పరమాత్మా షిర్డీ సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు !
*
*

షిర్డీ సాయి బాబా ఉవాచ :

మనముందు రెండు మార్గాలున్నాయి. మొదటిది శ్రేయస్సు  నిస్తుంది.  రెండవది  సుఖాన్నిస్తుంది. 
మొదతుడు ఆధ్యాత్మిక విషయాలకు సంబంధించినది. రెండవది ప్రాపంచిక విషయాలకు సంబంధించినది. 
తెలివిగలవాడు మొదటి బాట ను  బుద్ధి తక్కువవాడు రెండవ దానినీ కోరుకుంటాడు. 
*
*
భక్త కబీరు ఉవాచ :

తండ్రి! నా అవగుణంబుల తలచకుండ
నన్ను మన్నించు దీన బాంధవ కృపాళో
నే  నయోగ్య  పుత్రుడవైన నీవు పితవు 
నీవు పితృ గౌరవంబును నిలుపుకోనుము!

ఆదిలోన మధ్యమందు , అంతమునను 
స్వామి ఒక్కడే నిలుచు సహచరుండు 
వాని తోడు వీడ, వాని దాసుడా నేను 
అని కబీరు మనకు తనను తెలిపె
*
*


అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి