21, జులై 2011, గురువారం

WELCOME TO SAILOKAM

పరమాత్మా షిర్డీ సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు !. 
సాయి బాబా ఉవాచ 
రుణానుబంధం వలన మనమిప్పుడు ఇలా కలిసాము.
ఒకరిపట్ల ఒకరము ప్రేమ వహించి అన్యోన్యంగాను సుఖం గాను 
సంతోషం గాను ఉందాము. 
*
ఆది శంకరాచార్య ఉవాచ
వివేక చూడామణి 

మనిషిగా జన్మించడము 
ముక్తికావాలనే తీవ్ర కాంక్ష 
జ్ఞాన స్వరూపులైన మహాత్ముని మనస్పూర్తిగా ఆరాధించ గలగడము 
ఈ మూడూ ఎంతో  అరుదుగా లభిస్తాయి.
ఈ మూడు ఎక్కడ ఉన్న అవి భగవదనుగ్రహం వల్ల లభించినట్లే. 

సాయి లోకం లోకి ఆహ్వానము.

సాయి లోకం లోకి  ఆహ్వానము.  

పరమాత్మా షిర్డీ సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు !. నిత్యుడై సత్యుడై నిలచి యున్న సాయిని
నిండు మనసుతో కొలిచిన వరములిచ్చు సాయిని
సర్వ ధర్మములు తానుగ  రూపుదాల్చు సాయిని
తరుగులేని ఆనందమె తానె అయిన సాయిని
హ్రుదయమంత సాయినే నింపుకొనగ తలచితిని
మనసారా సాయినే మనన చేయ నెంచితిని
షోడ శోపచారములతో పూజ చేయ తలచి నేను
అంతా నిండిన సాయిని ఆహ్వానిస్తున్నాను అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి