18, జులై 2011, సోమవారం

om sai master
సాక్షాత్ పరమాత్మ షిర్ది సాయి బాబా వారికి సాస్టాంగ నమస్కారములు.సర్వ ధర్మములు తానుగ రూపుదాల్చు సాయిని
తరుగులేని ఆనందమె తానె అయిన సాయిని

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి