28, జనవరి 2011, శుక్రవారం

welcome to www.sailokam.com


ఓం సాయి  మాస్టర్
పరమాత్మ శి రి డి  సాయిబాబా వారి పడపద్మములకు ప్రణామములు!


సాయి నామము

ఓం మహేశ్వర సాయిబాబా నమస్కారములు నమస్కారములు !
శ్రీ దత్త శ్రీ పడుకాం  శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు!
( ఈ నామమును పంతొమ్మిది సార్లకు తక్కువ కాకుండా పలకండి )


సాయి సూక్తి
" నాకు అర్పించకుండా ఎవరైతే ఎప్పుదూ ఏమి తినరో  వారికి నేను బానిసను "

సాయి మాస్టర్ గారి మంచి మాట
" ముక్తి పైన నిర్మలమైన కోరిక ఉండాలి "

శాంతి ద్వీపం శి రి డి
( క్రిందటి  పోస్ట్ తరువాయి )
పేజి 16

పేజి 17


అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి