9, జూన్ 2011, గురువారం

ఓం సాయి మాస్టర్ !

సాక్షాత్ పరమాత్మా షిర్డీ సాయి బాబా వారికి సస్తంగా నమస్కారములు !


ప్రార్ధన

ఓం మాత్రుస్వరూప  సాయిబాబా నమస్కారములు నమస్కారములు !
శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు !

(ఈ నామాన్ని ఇప్పుడే పంతొమ్మిది సార్లు చదవండి)


సాయి సూక్తి 

" నా వాడిని నా నుంచి దూరమెనాటికీ  కానివ్వను "
7, జూన్ 2011, మంగళవారం


TUESDAY, JUNE 7, 2011

ఓం సాయి మాస్టర్

సాక్షాత్ పరమాత్మా షిర్డీ సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు !


ప్రార్ధన

గురువే బ్రహ్మ  గురువే విష్ణువు 
గురుదేవులే ఆ శంకరులు 
గురువే నిజముగా పరబ్రహ్మము
గురుదేవునికి నమస్కారముసాయి నామము

ఓం పంచ భూత స్వరూప సాయిబాబా నమస్కారములు నమస్కారములు !
శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు!

(ఈ నామము ఇప్పుడే పంతొమ్మిది సార్లు పలకండి )

సాయి సూక్తి 

"నా వాడిని  నానుంచి దూరము ఏ నాటికి కానివ్వను "  


5, జూన్ 2011, ఆదివారం

ఓం సాయి మాస్టర్ 

సాక్షాత్ పరమాత్మా షిర్డీ సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు !


సాయి నామము

ఓం లయకరా సాయి బాబా నమస్కారములు నమస్కారములు.
శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు. 

( ఈ నామము ఇప్పుడే పంతొమ్మిది సార్లు  పలకండి )


సాయి సూక్తి 

"నా భక్తుల ఇండ్లలో అన్న వస్త్రముల లేమి ఉండదు .
నా బిడ్డలను ఉపవాసము గాని పస్తులు గాని ఎలా ఉండనిస్తాను "

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి