27, నవంబర్ 2011, ఆదివారం

ఓం సాయి మాస్టర్
పరమాత్మా షిర్డీ సాయిబాబా వారికి ప్రణామములు !


ప్రార్ధన

ఓం ఆద్యంత రహితా సాయిబాబా నమస్కారములు నమస్కారములు !
(ఈ నామమును 19 సార్లకు తక్కువ కాకుండా ఇప్పుడే స్మరించండి)
*

సాయిబాబా ఉవాచ 

" నేనే దైవం. నేను షిర్డీ లొనూ సర్వర్త్ర ఉంటాను. "

*

ఈ సాయి లోకం లోకి వచ్చిన వారికి నమస్సులు. 
మనలనందరికి చల్లగా చూడమని బాబాను ప్రార్ధిస్తున్నాను.
బాబా స్వయం గా చెప్పారు తను దైవం అని. 
దైవం అంటే అందరికి త్రండ్రి తల్లి కుడా.
తల్లికున్న ప్రేమతో తండ్రికున్న బాధ్యతతో బాబా మనలను తీర్చి దిద్దుతారు.
మనము కుఉడా తండ్రికి తగిన బిడ్డలవలె avudaamu.
  సాయి smaranalo
మన్నవ సత్యం


 ఈ పాకెట్ బుక్ రూ.౩౦ మాత్రమె.
మీ చిరునామా తెలిపితే ఒక్క పుస్తకము మాత్రము బహుమతిగా పంపగలను.

gmsgodman@gmail.com

26, నవంబర్ 2011, శనివారం

ఓం సాయి మాస్టర్ 
పరమాత్మా షిరిడి సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు


ప్రార్ధన

(2 ) ఓం పరబ్రహ్మ మూర్తి సాయిబాబా నమస్కారములు నమస్కారములు.

( ఈ నామమును ఇప్పుడే 19  సార్లకు తక్కువ కాకుండా స్మరించండి)

*
సాయిబాబా ఉవాచ

" నీను భగవంతుని బానిసను. ఆయనే యజమాని " 
*
ఈ  సాయి లోకం లోకి వచ్చిన మీకు ప్రణామములు.
బాబా చెప్పిన ఈ సూక్తి చదివినప్పుడు పరమాత్మ బాబానే అంత నిరహన్కారంగా ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనమెంత నిరహన్కారముగా ఉండాలి అనిపిస్తున్నది. 
బాబా హేమడ్పంతుతో  అహంకారాని పక్కనపెట్టమని అప్పు డు తానె అతనిలో ప్రవేశించి 
తన చరిత్రను తానె వ్రాసు కుంటాను   అన్నారు. అంటే మనలోని అహంకారాన్ని ఎంతమటుకు మనము తగ్గించుకున్తామో అంతమేరకు మనలో సాయి  దివ్య శక్తి  ప్రవేశిస్తుంది.అప్పుడు మనము  శాంతి ఆరోగ్యము పొందగలము.

సాయిని స్మరిస్తూ
మన్నవ సత్యం 

ఈ పాకెట్ బుక్ రూ.30   
మీ  చిరునామా పంపితే ఒక్క పుస్తకము మాత్రము బహుమతిగా పంపగలను.

gmsgodman@gmail.com

25, నవంబర్ 2011, శుక్రవారం

ఓం సాయి మాస్టర్ 
పరమాత్మ షిర్డీ సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు. 

ప్రార్ధన

ఓం సచ్చిదానంద మూర్తి సాయిబాబా నమస్కారములు నమస్కారములు !

( ఇప్పుడే ఈ నామాన్ని ౧౯ సార్లకు తక్కువలేకుండా స్మరించండి)

బాబా! మీరు అనుభవిస్తున్న ఆ సచ్చిదానందము ఏదైతే ఉన్నదో ఆ సచ్చిదానందాన్ని ఎపతికైన మేము కూడా అనుభవించేటట్లు అనుగ్రహించు బాబా!


21, నవంబర్ 2011, సోమవారం

సాయి లోకం లోకి ఆహ్వానము !

ఓం సాయి మాస్టర్ !

సందర్సకులారా ! ప్రేమ పూర్వక నమస్కారములు !
మనలనందరినీ అనుగ్రహించామనీ సుఖ సంతోషాలతో మనమందరమూ ఉండేటట్లు ఆశీర్వదించమని 
బాబా ను ప్రార్ధించాను. 


సాయి ఇలా చెప్పారు 

" నా  నుంచి  నా  వాడిని  దూరమేనాటికీ  కానివ్వను ! "  
*
ఇంతకంటే అనుగ్రహం ఇంకేం కావాలి ! 
చెప్పండి.


దర్శకులకు ప్రణామములతో 
మన్నవ సత్యం 

19, నవంబర్ 2011, శనివారం

ఓం సాయి మాస్టర్ 

సాయి బాబా  ఉవాచా :

"  భగవంతుడే సర్వాధికారి ఆ భగవంతుడు తప్ప మనలను ఇంకెవ్వరు కాపాడే వారు లేరు. వారి ఇచ్చానుసారము  మనము నడుద్దాము. వారు మన కోరికలు నెరవేరుస్తారు.
మనకు ఒక దారి చూపుతారు. " 
31, ఆగస్టు 2011, బుధవారం

సాయి లోకం లోకి ఆహ్వానము

పరమాత్మా షిరిడి సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు.


సాయి బాబా ఉవాచ :

ఈ సంసారములోని  సన్తొశమూ, విచారమూ సత్యమైనవి కావు . 
జనన మరణాల చక్రం లో  పరిభ్రమించడమే దుఃఖము. 
దాని నుండి విముక్తి పొందడమే నిజమైన ఆనందము.5, ఆగస్టు 2011, శుక్రవారం

WELCOME TO SAILOKAM

సాయిలోకం లోకి స్వాగతం సుస్వాగతం 
పరమాత్మా షిర్డీ సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు !

ఈరోజు నేను శి రి డి  సాయిబాబా వారికి భరద్వాజ మాస్టర్ గారికి  విశేషముగా  పూజ చేసి మనలనందరినీ ఆశీర్వదించమని,  శాంతి ఆనందాలు ప్రసాదించమని వేడాను. 


సాయి బాబా ఉవాచ :

" నా వాడిని  నా నుంచి దూర మేనాటికి కానివ్వను! " 

* * *

నా సూచన :

ప్రియ మైన  దర్సకులారా !
దైవం మనకు రోజుకు 24 గంటలు ప్రసాదించారు .
అందులో 23 గంటలు మనకొరకు వాడుకున్దాము. 
మిగతా గంటా   బాబా ను స్మరించుకునేందుకు  వినియోగి ద్దా ము. .
  
sai maaster smaranalo
3, ఆగస్టు 2011, బుధవారం

       ఈ రోజు నేను పరమాత్మా షిర్డీ సాయిబాబా  వారిని పూజించి మనల నందరిని  అనుగ్ర హించమని ప్రార్ధించాను.


28, జులై 2011, గురువారం

సాయిలోకం లోకి స్వాగతం

సాయిలోకం లోకి స్వాగతం

ఓం సాయి మాస్టర్ !
పరమాత్మా షిర్డీ సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు.


సాయి బాబా ఉవాచ :

ఈ సంసారము లోని  సంతోషము విచారము సత్యమైనవి కావు. జనన మరణ చక్రంలో పరిభ్రమించటమే దుఃఖము .
దానినుండి విముక్తి పొందడమే నిజమైన ఆనందము . 

          pocket book
gmsgodman@gmail.com

24, జులై 2011, ఆదివారం

సాయి లోకం లోనికి ఆహ్వానము

సాయి లోకం లోనికి ఆహ్వానము 
*
*
ఓం సాయి మాస్టర్ !
పరమాత్మా షిర్డీ సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు !
*
*

షిర్డీ సాయి బాబా ఉవాచ :

మనముందు రెండు మార్గాలున్నాయి. మొదటిది శ్రేయస్సు  నిస్తుంది.  రెండవది  సుఖాన్నిస్తుంది. 
మొదతుడు ఆధ్యాత్మిక విషయాలకు సంబంధించినది. రెండవది ప్రాపంచిక విషయాలకు సంబంధించినది. 
తెలివిగలవాడు మొదటి బాట ను  బుద్ధి తక్కువవాడు రెండవ దానినీ కోరుకుంటాడు. 
*
*
భక్త కబీరు ఉవాచ :

తండ్రి! నా అవగుణంబుల తలచకుండ
నన్ను మన్నించు దీన బాంధవ కృపాళో
నే  నయోగ్య  పుత్రుడవైన నీవు పితవు 
నీవు పితృ గౌరవంబును నిలుపుకోనుము!

ఆదిలోన మధ్యమందు , అంతమునను 
స్వామి ఒక్కడే నిలుచు సహచరుండు 
వాని తోడు వీడ, వాని దాసుడా నేను 
అని కబీరు మనకు తనను తెలిపె
*
*


22, జులై 2011, శుక్రవారంసాక్షాత్ పరమాత్మ షిరిది సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు.


పరమాత్మ శిరిడి సాయిబాబా ఉవాచ :

"అల్లా మాలిక్" అంటే భగవంతుడే సర్వాధికారి. ఆ భగవంతుడు తప్ప మనల్ని ఇంకెవ్వరూ కాపాడే వారు లేరు. వారి ఇచ్చానుసారమే మనము నడుద్దాము. వారు మన కోరికలు నెరవేరుస్తారు. మనకు ఒక దారి చూపుతారు.
*
పరమాత్మ షిరిడి సాయిబాబా మెచ్చిన గ్రంధము
ఏకనాధ భాగవతము నుండి :

సాధు జనులు దీనులపై నిజమైన దయను చూపిస్తారు.
మహా జ్ఞాని అయిన వేద వ్యాసుల  వారికి బ్రహ్మోపదేశము చెసిన నారద మహర్షి ఏమే తెలియని పసివాడు ధ్రువుడికి కూడా మార్గదర్సకత్వం చేసారు.
పరమ మూర్ఘుడైన  దొంగకు  రామ నామాన్ని ఉపదేశించి వాల్మీకిని చేసారు.    
*    
సికింద్రాబాద్, న్యూ వాసవి నగర్ నుండి ఛి. అమరావాని , 
" మీ పుస్తకము రోజు చదువుతున్నాను. చాల బాగుంది. మరికోన్నిపుస్తాకాలు మిత్రులకు ఇవ్వటానికి కావలి. పంపమని కోరుచున్నాను " అని వ్రాసారు. 

21, జులై 2011, గురువారం

WELCOME TO SAILOKAM

పరమాత్మా షిర్డీ సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు !. 
సాయి బాబా ఉవాచ 
రుణానుబంధం వలన మనమిప్పుడు ఇలా కలిసాము.
ఒకరిపట్ల ఒకరము ప్రేమ వహించి అన్యోన్యంగాను సుఖం గాను 
సంతోషం గాను ఉందాము. 
*
ఆది శంకరాచార్య ఉవాచ
వివేక చూడామణి 

మనిషిగా జన్మించడము 
ముక్తికావాలనే తీవ్ర కాంక్ష 
జ్ఞాన స్వరూపులైన మహాత్ముని మనస్పూర్తిగా ఆరాధించ గలగడము 
ఈ మూడూ ఎంతో  అరుదుగా లభిస్తాయి.
ఈ మూడు ఎక్కడ ఉన్న అవి భగవదనుగ్రహం వల్ల లభించినట్లే. 

సాయి లోకం లోకి ఆహ్వానము.

సాయి లోకం లోకి  ఆహ్వానము.  

పరమాత్మా షిర్డీ సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు !. నిత్యుడై సత్యుడై నిలచి యున్న సాయిని
నిండు మనసుతో కొలిచిన వరములిచ్చు సాయిని
సర్వ ధర్మములు తానుగ  రూపుదాల్చు సాయిని
తరుగులేని ఆనందమె తానె అయిన సాయిని
హ్రుదయమంత సాయినే నింపుకొనగ తలచితిని
మనసారా సాయినే మనన చేయ నెంచితిని
షోడ శోపచారములతో పూజ చేయ తలచి నేను
అంతా నిండిన సాయిని ఆహ్వానిస్తున్నాను 19, జులై 2011, మంగళవారం

om sai master
సాక్షాత్ పరమాత్మ షిర్ది సాయి బాబా వారికి సాస్టాంగ నమస్కారములు.


నిత్యుడై సత్యుడై నిలచి యున్న సాయిని
నిండు మనసుతో కొలిచిన వరములిచ్చు సాయిని
సర్వ ధర్మములు తానుగ రూపుదాల్చు సాయిని
తరుగులేని ఆనందమె తానె అయిన సాయిని
హ్రుదయమంత సాయినే నింపుకొనగ తలచితిని
మనసారా సాయినే మనన చేయ నెంచితిని

18, జులై 2011, సోమవారం

om sai master
సాక్షాత్ పరమాత్మ షిర్ది సాయి బాబా వారికి సాస్టాంగ నమస్కారములు.సర్వ ధర్మములు తానుగ రూపుదాల్చు సాయిని
తరుగులేని ఆనందమె తానె అయిన సాయిని

9, జూన్ 2011, గురువారం

ఓం సాయి మాస్టర్ !

సాక్షాత్ పరమాత్మా షిర్డీ సాయి బాబా వారికి సస్తంగా నమస్కారములు !


ప్రార్ధన

ఓం మాత్రుస్వరూప  సాయిబాబా నమస్కారములు నమస్కారములు !
శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు !

(ఈ నామాన్ని ఇప్పుడే పంతొమ్మిది సార్లు చదవండి)


సాయి సూక్తి 

" నా వాడిని నా నుంచి దూరమెనాటికీ  కానివ్వను "
7, జూన్ 2011, మంగళవారం


TUESDAY, JUNE 7, 2011

ఓం సాయి మాస్టర్

సాక్షాత్ పరమాత్మా షిర్డీ సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు !


ప్రార్ధన

గురువే బ్రహ్మ  గురువే విష్ణువు 
గురుదేవులే ఆ శంకరులు 
గురువే నిజముగా పరబ్రహ్మము
గురుదేవునికి నమస్కారముసాయి నామము

ఓం పంచ భూత స్వరూప సాయిబాబా నమస్కారములు నమస్కారములు !
శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు!

(ఈ నామము ఇప్పుడే పంతొమ్మిది సార్లు పలకండి )

సాయి సూక్తి 

"నా వాడిని  నానుంచి దూరము ఏ నాటికి కానివ్వను "  


5, జూన్ 2011, ఆదివారం

ఓం సాయి మాస్టర్ 

సాక్షాత్ పరమాత్మా షిర్డీ సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు !


సాయి నామము

ఓం లయకరా సాయి బాబా నమస్కారములు నమస్కారములు.
శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు. 

( ఈ నామము ఇప్పుడే పంతొమ్మిది సార్లు  పలకండి )


సాయి సూక్తి 

"నా భక్తుల ఇండ్లలో అన్న వస్త్రముల లేమి ఉండదు .
నా బిడ్డలను ఉపవాసము గాని పస్తులు గాని ఎలా ఉండనిస్తాను "

7, మే 2011, శనివారం

www.sailokam.com

ఓం సాయి మాస్టర్ 
సాక్షాత్ పరమాత్మా షిర్డీ సాయి బాబా వారికి సస్తంగా ప్రణామములు.

ప్రార్ధన

సాయి ! మేము మీ చరణాశ్రితులము  ! 
మమ్ములను మీ అభయ హస్తముతో కాపాడండి బాబా !

సాయి నామము 

సర్వ మతావలంబ సాయి బాబా నమస్కారములు నమస్కారములు 
శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు !

 ( ఈ నామమును ఇప్పుడే పంతొమ్మిది సార్లు చదవండి )

సాయి సూక్తి 

" నా భక్తుని ఇంట్లో అన్న వస్త్రములకు లోటుండదు . 
నా బిడ్డలను ఉపవాసము గాని, పస్తులు గాని ఎలా ఉండనిస్తాను, " 
28, మార్చి 2011, సోమవారం

also visit : www.sailokam.com

దివ్య మైన, భవ్య మైన, క్షేమమైన షిరిడి  సాయి లోకం లోకి 
స్వాగతం సుస్వాగతం.

సాక్షాత్ పరమాత్మా షిర్డీ సాయి బాబా వారికి సస్తంగా ప్రణామములు.

ప్రార్ధన 

 పరమాత్మా సాయి! మేము మీ చరణాశ్రితులము.
మమ్ములను కాపాడుము స్వామి. 
*

సాయి నామము :

ఓం లయకరా సాయి బాబా! నమస్కారములు  నమస్కారములు !
శ్రీ దత్త శ్రీ పాడుకం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు !
( ఈ నామమును ఇప్పుడే పంతొమ్మిది సార్ల కు తక్కువ కాకుండా స్మరించండి )
*

సాయి బాబా వారి  సూక్తి :

రుణానుబంధముచే మనము ఇప్పుడు ఇలా కలిసాము!
 ఒకరి పట్ల ఒకరము ప్రేమవహించి అన్యోన్యము గాను సుఖము గాను సంతోషము   గాను ఉందాము!
*

గురు భరద్వాజ మహర్షి వారి మంచి మాట :

ఓ కృపాస్వరూపా సాయినాధా
నే చేయు కార్యము లన్నియును నీ సేవలే అగు గాక! 
*   


 


 

 

28, జనవరి 2011, శుక్రవారం

welcome to www.sailokam.com


ఓం సాయి  మాస్టర్
పరమాత్మ శి రి డి  సాయిబాబా వారి పడపద్మములకు ప్రణామములు!


సాయి నామము

ఓం మహేశ్వర సాయిబాబా నమస్కారములు నమస్కారములు !
శ్రీ దత్త శ్రీ పడుకాం  శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు!
( ఈ నామమును పంతొమ్మిది సార్లకు తక్కువ కాకుండా పలకండి )


సాయి సూక్తి
" నాకు అర్పించకుండా ఎవరైతే ఎప్పుదూ ఏమి తినరో  వారికి నేను బానిసను "

సాయి మాస్టర్ గారి మంచి మాట
" ముక్తి పైన నిర్మలమైన కోరిక ఉండాలి "

శాంతి ద్వీపం శి రి డి
( క్రిందటి  పోస్ట్ తరువాయి )
పేజి 16

పేజి 17


7, జనవరి 2011, శుక్రవారం

WELCOME TO SAILOKAM ( english )

ఓం 
 07-01-2011
పరమాత్మ శి రి డి  సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు !
దత్త జయంతి 20-12-2010

సాయి నామము 
ఓం స్తితికరాయ సాయిబాబా నమస్కారములు నమస్కారములు 
శ్రీ దత్త శ్రీ పాడుకం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీ తో సుప్రసన్నో వరదో భవతు.
(ఈ నామము పంతొమ్మిది సార్లకు తక్కువ కాకుండా పలకండి)

సాయి సూక్తి 

" ఎవరైతే  ఎప్పుడు నన్నే  చూస్తూ,  నా గురించిన  మాటలే  వింటూ, ఎల్లప్పుడూ సాయి సాయి అన్న నామాన్ని ఉత్చరిస్తూ
 నాయందే  మనసు నిలుపుతాడో వాడు నిత్చయం గ దైవాన్ని చేరుకుంటాడు . వాడు తన శరీరాన్ని ఆత్మను గురించి భయపడనవసరము లేదు ."


సాయి మాస్టర్ గారి మంచి మాట 

సాయి చరిత్ర చదువుతున్నప్పుడు ఆ అద్భుతాలు తనకు జరుగుతున్నట్లు అన్వఇంచుకోవాలి. 

నామాట 
మానవ జన్మ విలువను తెలుసు కుందాము. 

శాంతి ద్వీపం శి రి డి 1, జనవరి 2011, శనివారం

welcome to www.sailokam.com (english)

ఓం 
పరమాత్మ శిరది సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు 


2011
నూతన  సంవత్సర శుభాకాంక్షలు 

శ్రీ సాయి బాబా వారు 
సదా మనలను సుఖ శాంతి ఆనందాల తో  దీవించాలని 
ప్రార్ధిస్తూ  అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి