7, నవంబర్ 2010, ఆదివారం

SAI LOKAM 07/11/2010 aadivaaramu

ఓం సాయి 
పరమాత్మ సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు. 

సాయి నామము 
ఓం   రోగ నివారకాయ సాయి నాధా య నమః 

సాయి సూక్తి

ఈ ప్రపంచము బెధమనే గోడను నిలుపుతుంది. మనకు ప్రపంచానికి మధ్య .  
నువ్వు ఈ గోడను కూల ద్రోయ్యి .
భ గ వ న్తుడే  యజమాని . ఎవరికెవరు శత్రువులు.  
అంతా ఒక్కటే . అన్యము లేదు . 

*   *   *  

నా మాట 

ఓ సాయి ! ఓ మాస్టర్ !  మాలో మీ దివ్య ప్రేమ తత్వాన్ని నింపండి.
మేము ఆనందముగా జీవిన్చేతట్లు ఆశీర్వ దించండి . 
మీకు నమస్సులు .

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి