4, నవంబర్ 2010, గురువారం

SAI LOKAM 04/11/2010

ఓం 
పరమాత్మ సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు 
సాయి నామము 
ఓం అగ్రయ భూ మ్నే నమః 
( అందరి కంటే  ఉత్చ స్థితి గల వారు )

సాయి సూక్తి
" తల్లికి తగిన బిడ్డలు కండి . మీ ఆధ్యాత్మిక భండాగారాలను నిండుగా నిమ్పుకోండి . లేకుంటే  మనము ఎమవుతాము. మట్టి ( శరీరము ) మట్టిలో కలుస్తుంది . శ్వాస వాయు వులో  కలుస్తుంది . ఈ అవకాశము మరి రాదు. "
*   *   *


సత్సంగము

గురు భరద్వాజ మహర్షి ( ఒంగోలు ) వారి బోధ :
" క్ష ణ క్ష ణ ము  ఆత్మవికాసము నకు కృ షి చె య ద మే మానవ జీవిత లక్ష్య ము "

నా మా ట

( తెలుగు లో చేయటము చాల ఆలస్య మవుతూ ఉంది . అందుకని ఇంగ్లీష్ అక్షరాలలో తెలుగు వ్రాస్తాను. )

మాస్టర్ గారు చెప్పినటువంటి ఈ పై సూక్తి ఎదైల్తే  ఉన్నదో ఈ సూక్తి బాబా వారు చెప్పిన పై సూక్తికి అనుసరించే చెప్పారు అనిపిస్తుంది. నిరంతరమూ  ఆత్మ వికాసానికి కృషి చీయండి అనీ దానికి - ఈ అవకాసం మరి రాదు అన్న దానికి అవినా  భావ సంబంధము ఉన్నది. బాబా చెప్పిన ఆ మాటను mastergaru ఎంతూ seerious గ తీసుకున్నారు. ఎంతో ముక్యమైన మాటగా బోధగా ఆజ్ఞగా తీసుకున్నారు . anduke నిరంతరమూ క్ష నము కూడా విశ్రాంతి తీసుకో కుండ ప్రయత్నించామని చెప్పారు.
అందుకని manamu alaa ge cheyali.అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి