2, నవంబర్ 2010, మంగళవారం

SAILOKAM - Nov./02/2010 tuesday.

ఓం సాయి. 
పరమాత్మ సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు.
సాయి నామము : 
ఓం అఖిలాన్దేస్వరరూ పే పి పిండే పిండే ప్ర తి ష్టి తా య సాయి నాధా య నమః. 

సాయి సూక్తి : 
" నేను ఎప్పుడూ నీ  వెంటే ఉన్నాను "
సత్సంగము :  
ఎందుకంటే సాయి మాస్టర్ నాలో ని  వ్యతి రేక  భావాలు తీసి వేసారు.  అందువల్ల  గణేసు ని కి కూదా నమస్కా రములు  చేసుకో గలుగు తున్నాను. 


అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి