1, నవంబర్ 2010, సోమవారం

SAILOKAM - Nov./01/2010 Monday.

ఓం 
గౌ ర వ నీ యులై  నా  ప్రి య మై నా ద రస కు లా రా! 
మీ సహ కా రము లేక నే ను ఒక ఆడు గు కు డా ముందుకు  వెయ లేను .
మీరు  నా తో నే ఉండాలని నా ప్రార్ధన !
ద య చే సి  FOLLOW బటన్ నొక్కండి. . 
పరమాత్మ సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు ! 

సాయి నామము :

ఓం విఘ్న నివారకాయ సాయి నా ధా య నమః !

సాయి సూక్తి: 

" ఈ ప్రపంచము నిన్ను గౌరవించాలని కోరుకోకు. దైవము  నిన్ను మెచ్చాలని కోరుకో! "

సత్సంగము : 


ఓం సాయి మాస్టర్ ! నేను  మొదట్లో  అంటే సాయి ని  సేవించ ట ము  ప్రారంభిచాక చాల  సంవ త్సరా లు  సాయి నామము సాయి రూపము సాయి చరిత్ర సాయి ధ్యానము తప్ప మరేమీ  చేసే వా డి ని కా దు . అ ల   ౧౮ సం వ త్స  రా లు  ఉ న్నా ను.  నీ ను ఒక  వీర సాయి మతస్తుడిని అప్పుడు . నన్ను ణె ను  అ లా  భా వి న్చు కో నే వా దిని.  మాస్టర్ గా  రి కి  బాబా కు తప్ప మరి ఎవ్వ రి  కి  నమ స్క రించే  వా డి ని కా దు.  సాయి మందిరా నికి తప్ప మా రో క  గుడి కి వె ల్లె వా డి ని  కా దు. 


మరి ఇప్పు డు ? ...........contd.....రేపు..  .

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి