26, అక్టోబర్ 2010, మంగళవారం

PAGE TODAY - 26-10-2010 :

ఓం సాయి !
 మాతోపాటు  మీరు సాయి లోకానికి  రండి ! FOLLOW బటన్  నొక్కండి !

సాయి నామము :
ఓం అఖండ సత్చిత్ ఆనందాయ సాయి నాధాయ నమః !
(ఈ  నామము ఇప్పుడు  పందొమ్మిది  సార్లు పలకండి .)
బాబా  సూక్తి :
" దైవం మీకు మేలు చేస్తారు."
*
రేపటినుండి  చదవండి!
సత్సంగము.
*    

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి