28, నవంబర్ 2010, ఆదివారం

EEROJU SAILOKAM - 28 /11 /2010

ఓం 
పరమాత్మ సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు ! 
 సాయి నామము 

ఓం ఆద్యంత రహిత సాయిబాబా నమస్కారములు నమస్కారములు 
శ్రీ దత్త శ్రీ  పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు ! 
(ఈ నామము ఇప్పుడే  19 సార్లు చదవండి )


ఓం సాయి మాస్టర్ మరియు 
నీలి పుస్తకము మహిమలు చదవండి 


27, నవంబర్ 2010, శనివారం

EEROJU SAILOKAM - 26/11/2010

ఓం 
పరమాత్మ సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు 
 సాయి నామము 
పరబ్రహ్మ మూర్తి సాయిబాబా నమస్కారములు నమస్కారములు శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీతో సుప్రసన్నో వరదో భవతు. 
ఈ నామము నూట ఇరవయ్ ఇదు సార్లు ఇప్పుడే స్మరించండి 

సాయి గురించి సాయి మాస్టర్ 

అలౌకికమైన సాయి నిస్త , కఠిన నియమాల తో సాగిన సాయి జీవితమూ అనుసరనీయము మాత్రమె కాదు - నిత్యనుస్మరనీయము  కూడా. సాయి కోపము సాయి కరుణ రెండు కూడా ఫలితము దృష్ట్యా చుస్తే , భక్తుల బాగు పట్ల సాయి చూపే స్రర్ధకు నిదర్శనాలు మాత్రమే.  

25, నవంబర్ 2010, గురువారం

SAILOKAM TODAY - 25-11-2010

ఓం సాయి 
సాక్షాత్ పరమాత్మ సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు !
 సాయి నామము 
సాక్షాత్ పరమాత్మ సాయి నాధాయ నమః. శ్రీ దత్త శ్రీ పాదుకాం శరణం ప్రపద్యే సుప్రీ తో సుప్రసన్నో వరదో భవతు. 
( ఈ నామము ౧౨౫ సార్లు చదవండి)
 సాయి సూక్తి :
" నీవు నావైపు చూడు . నేను నీ వైపు  చూస్తాను ! "
*
సాయి గురించి  సాయి మాస్టర్ 
 తలచిన  హృదయాలలో ఆరని  మంటల నార్పి, తీయని  ప్రేమ  కురిసే నామం  సాయిబాబా . ప్రతిఫలమేరుగని  ఆయన జీవితము
పరిపూర్ణ జీవితానికి  ప్రతీక.
*
సాయి మాస్టర్ చెప్పిన జాగ్రతలు 
ప్రకాశానంద స్వామి ఏమి చెప్పారో వినండి : నేను ఇతరులకు ఉపదేశించ తగిన వాడను కాను . నా మనసుకి ఎన్నోసార్లు ఉపదేశము చేసి ఉంటిని . ఇంతవరకు నా మనసు ఆ ప్రకారము గ నడచుకొన లేదు . అది  నా మాట విని   ఆ ప్రకారముగా  నడచు కొన్న తర్వాతనే  నేను పరులకు ఉపదేశించ అర్హుడను .
*


9, నవంబర్ 2010, మంగళవారం

SAILOKAM - 09-11-2010 mangalavaramu

ఓం 
పరమాత్మ సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు.

సాయి నామము 
ఓం అచింత్య మహిమ్నే నమః 

సాయి సూక్తి 
" రుణాను బంధముచే మనము ఇప్పుడు ఇలా కలిసాము .  ఒకరి పట్ల ఒక రము  ప్రేమ వహించి అన్యో న్యము గాను , సుఖము గాను , సంతోషము గాను  ఉందాము. "

గురు భరద్వాజ బోధ 
" నిజమైన గురువు  ఎన్నడు నన్ను పూజించు అనడు.  పూర్ణ జ్ఞానియే నిజమైన గురువు. వారి ద్రుష్టి లో అందరు పరమాత్మ రూపాలే. "

నామాట 
 కార్తీక మాసము అంతా ఎంతో భక్తి తో బాబా ను సేవించు కుందాము.

సాయి ని స్మరిస్తూ 

7, నవంబర్ 2010, ఆదివారం

SAI LOKAM 07/11/2010 aadivaaramu

ఓం సాయి 
పరమాత్మ సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు. 

సాయి నామము 
ఓం   రోగ నివారకాయ సాయి నాధా య నమః 

సాయి సూక్తి

ఈ ప్రపంచము బెధమనే గోడను నిలుపుతుంది. మనకు ప్రపంచానికి మధ్య .  
నువ్వు ఈ గోడను కూల ద్రోయ్యి .
భ గ వ న్తుడే  యజమాని . ఎవరికెవరు శత్రువులు.  
అంతా ఒక్కటే . అన్యము లేదు . 

*   *   *  

నా మాట 

ఓ సాయి ! ఓ మాస్టర్ !  మాలో మీ దివ్య ప్రేమ తత్వాన్ని నింపండి.
మేము ఆనందముగా జీవిన్చేతట్లు ఆశీర్వ దించండి . 
మీకు నమస్సులు .

6, నవంబర్ 2010, శనివారం

sailokam 06/11/2010

FOLLOW బటన్ నొక్కండి
ఈరోజు నేను ఉదయము ౧౦.౩౦ నుండి ఈపూరుపాలెం పూజ గదిలో సాయి కి  పంచోపచార పూజ, నామావళి చదివాను , ఒక   అధ్యాయము సాయి చరిత్ర పారాయణ చేశాను.  సత్సంగ సభ్యులతో షిరి వెళ్ళిన అనుభవాలు చెప్పుకున్నాను.  
మనలనందరి కి మేలు  చేయమని పరమాత్మ సాయి ని వేడుకున్నాను. 
ఓం 
పరమాత్మ సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు. 
సాయి నామము

ఓం అగణిత గుణాయ సాయినాధాయ  నమః 

పరమాత్మ సాయి సూక్తి
ఎవ రెవరిని కోప్పడ్డ  నన్ను బాధ పెట్టిన వారవుతారు.  ఒకరినొకరు దూషిస్తే నేను చాల బాధ పడతాను.
 ఎవడు ధైర్యంగా నిందను దూషణను సహిస్తాడో వాడు నాకెంతో ఆనందం కలిగిస్తాడు. 

గురు భరద్వాజ బోధ 
శ్రీ సాయి చరిత్రను శ్రధగా పారాయణ చేస్తే అందులోని భక్తుల అనుభవాలు  క్రమముగా అన్ని రూపాలు సకల దేవతా స్వరూపి ఐన సాయి గా అవతరించిన భగవంతుడేనన్న గుర్తింపును కలిగిస్తాయి. 

నామాట 
 భగవంతుడు మనకు రోజులో ౨౪ గంటల సమయము ఇట్చారు. అందులో ౨౩ గంటల కాలమీ మనది.  ఆ ఒక్క గంట సమయము బాబా వారిది.  ఆ గంటసేపు మనము బాబాకు  కేటాయించక పోతె మిగత ౨౩ గంటలు కూడా వ్యర్ధము అ వు తా య్. ఆ ౧ గంట బాబా స్మరణలో గడిపితే ౨౪ గంటలు సార్ధకమవుతాయి .

5, నవంబర్ 2010, శుక్రవారం

4, నవంబర్ 2010, గురువారం

SAI LOKAM 04/11/2010

ఓం 
పరమాత్మ సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు 
సాయి నామము 
ఓం అగ్రయ భూ మ్నే నమః 
( అందరి కంటే  ఉత్చ స్థితి గల వారు )

సాయి సూక్తి
" తల్లికి తగిన బిడ్డలు కండి . మీ ఆధ్యాత్మిక భండాగారాలను నిండుగా నిమ్పుకోండి . లేకుంటే  మనము ఎమవుతాము. మట్టి ( శరీరము ) మట్టిలో కలుస్తుంది . శ్వాస వాయు వులో  కలుస్తుంది . ఈ అవకాశము మరి రాదు. "
*   *   *


సత్సంగము

గురు భరద్వాజ మహర్షి ( ఒంగోలు ) వారి బోధ :
" క్ష ణ క్ష ణ ము  ఆత్మవికాసము నకు కృ షి చె య ద మే మానవ జీవిత లక్ష్య ము "

నా మా ట

( తెలుగు లో చేయటము చాల ఆలస్య మవుతూ ఉంది . అందుకని ఇంగ్లీష్ అక్షరాలలో తెలుగు వ్రాస్తాను. )

మాస్టర్ గారు చెప్పినటువంటి ఈ పై సూక్తి ఎదైల్తే  ఉన్నదో ఈ సూక్తి బాబా వారు చెప్పిన పై సూక్తికి అనుసరించే చెప్పారు అనిపిస్తుంది. నిరంతరమూ  ఆత్మ వికాసానికి కృషి చీయండి అనీ దానికి - ఈ అవకాసం మరి రాదు అన్న దానికి అవినా  భావ సంబంధము ఉన్నది. బాబా చెప్పిన ఆ మాటను mastergaru ఎంతూ seerious గ తీసుకున్నారు. ఎంతో ముక్యమైన మాటగా బోధగా ఆజ్ఞగా తీసుకున్నారు . anduke నిరంతరమూ క్ష నము కూడా విశ్రాంతి తీసుకో కుండ ప్రయత్నించామని చెప్పారు.
అందుకని manamu alaa ge cheyali.3, నవంబర్ 2010, బుధవారం

SAILOKAM - Nov./03/2010 wensday

ఓం సాయి 
పరమాత్మ సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు. 

సాయి నామము 
ఓం  అగ్ర గణ్య  సాయి నాధాయ నమః ! 

సాయి సూక్తి ! 
" నేను ఎప్పుడూ   నీ పక్కనే లేనా ! అన్నీ మొదట  నాకు పెట్టె తింటున్నావా ? చెప్పు ! "


2, నవంబర్ 2010, మంగళవారం

SAILOKAM - Nov./02/2010 tuesday.

ఓం సాయి. 
పరమాత్మ సాయిబాబా వారికి నమస్కారములు.
సాయి నామము : 
ఓం అఖిలాన్దేస్వరరూ పే పి పిండే పిండే ప్ర తి ష్టి తా య సాయి నాధా య నమః. 

సాయి సూక్తి : 
" నేను ఎప్పుడూ నీ  వెంటే ఉన్నాను "
సత్సంగము :  
ఎందుకంటే సాయి మాస్టర్ నాలో ని  వ్యతి రేక  భావాలు తీసి వేసారు.  అందువల్ల  గణేసు ని కి కూదా నమస్కా రములు  చేసుకో గలుగు తున్నాను. 


1, నవంబర్ 2010, సోమవారం

SAILOKAM - Nov./01/2010 Monday.

ఓం 
గౌ ర వ నీ యులై  నా  ప్రి య మై నా ద రస కు లా రా! 
మీ సహ కా రము లేక నే ను ఒక ఆడు గు కు డా ముందుకు  వెయ లేను .
మీరు  నా తో నే ఉండాలని నా ప్రార్ధన !
ద య చే సి  FOLLOW బటన్ నొక్కండి. . 
పరమాత్మ సాయి బాబా వారికి నమస్కారములు ! 

సాయి నామము :

ఓం విఘ్న నివారకాయ సాయి నా ధా య నమః !

సాయి సూక్తి: 

" ఈ ప్రపంచము నిన్ను గౌరవించాలని కోరుకోకు. దైవము  నిన్ను మెచ్చాలని కోరుకో! "

సత్సంగము : 


ఓం సాయి మాస్టర్ ! నేను  మొదట్లో  అంటే సాయి ని  సేవించ ట ము  ప్రారంభిచాక చాల  సంవ త్సరా లు  సాయి నామము సాయి రూపము సాయి చరిత్ర సాయి ధ్యానము తప్ప మరేమీ  చేసే వా డి ని కా దు . అ ల   ౧౮ సం వ త్స  రా లు  ఉ న్నా ను.  నీ ను ఒక  వీర సాయి మతస్తుడిని అప్పుడు . నన్ను ణె ను  అ లా  భా వి న్చు కో నే వా దిని.  మాస్టర్ గా  రి కి  బాబా కు తప్ప మరి ఎవ్వ రి  కి  నమ స్క రించే  వా డి ని కా దు.  సాయి మందిరా నికి తప్ప మా రో క  గుడి కి వె ల్లె వా డి ని  కా దు. 


మరి ఇప్పు డు ? ...........contd.....రేపు..  .

అనుచరులు

ఈ బ్లాగును సెర్చ్ చేయండి